ร้อยใจเป็นหนึ่ง
ทำงานอย่างมีศักดิ์ศรี
 
คลิ๊กเพื่อชมและโหลดภาพ
 
คลิ๊กเพื่อชมและโหลดภาพบรรยากาศงานเลี้ยงรุ่น
 
 
 
 

ขอแสดงความยินดีกับเพื่อน จปร.๒๖
ที่ได้รับโปรดเกล้าฯ พระราชทานยศสูงขึ้น

(ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ ๒๑ มี.ค.๕๙ ทั้งนี้ตั้งแต่ ๑ เม.ย.๕๙)

  เป็นพลเอก  
  ๑) พลเอก ไชยพร รัตแพทย์ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
  ๒) พลเอก ชาติชายพัฎฐ์ สุคนธสิงห์ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
  ๓) พลเอก บวรรัตน์ ขจรเนติยุทธ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
  ๔) พลเอก บวรรัตน์ ไมตรีประศาสน์ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
  ๕) พลเอก ธีระ กรใหม่ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
  ๖) พลเอก ทิวะพร ชะนะพะเนาว์ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย
  ๗) พลเอก ดุลย์พิทักษ์ เหรียญบุบผา ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย
  ๘) พลเอก นพดล สร้อยสยัมภู ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย
  ๙) พลเอก อำนาจ รัตนภานพ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย
  ๑๐) พลเอก ธนาคาร เกิดในมงคล ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก
  ๑๑) พลเอก ทวีวัฒน์ บูรณสิงห์ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก
  เป็นพลโท  
  ๑) พลโท สุวภัทร ยี่โถขาว หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการ
ประจำรองปลัดกระทรวงกลาโหม
  ๒) พลโท วีรพันธ์ มณีพงษ์ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
  ๓) พลโท ปิยะพงษ์ ปูรณโชติ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
  ๔) พลโท ทรงศักดิ์ สหสมโชค ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก
  ๕) พลโท ม.ล.ประสพโชค เกษมสันต์ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก
  ๖) พลโท อาทิตย์ วัฒนะบุตร ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก
  เป็นพลตรี  
  ๑) พลตรี พิริช ชูแกล้ว ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก
คลิ๊กเพื่อชมและดาวน์โหลดภาพ
คลิ๊กเพื่อตรวจสอบสถานภาพการชำระเงินบำรุงรุ่น
คลิ๊กเพื่อชมและดาวน์โหลดภาพ
คลิ๊กเพื่อชมและดาวน์โหลดภาพ
คลิ๊กเพื่อดูรายละเอียด