ร้อยใจเป็นหนึ่ง
ทำงานอย่างมีศักดิ์ศรี
 
 
 
หนังสือเวียนรุ่นปี 53 -63