ร้อยใจเป็นหนึ่ง
ทำงานอย่างมีศักดิ์ศรี
 
 
ประชุมคณะกรรมการรุ่น จปร.26   ครั้งที่ 3/2554
ณ สโมสร ทบ. วิภาวดี  วันที่  20 สิงหาคม  54  เวลา 1730
  
ประชุมคณะกรรมการรุ่น จปร.26   ครั้งที่ 2/2554   
ณ กองฌาปณกิจ สก.ทบ. วันที่  17 มิ.ย. 54  เวลา 1700
ประชุมคณะกรรมการรุ่น จปร.26 ครั้งที่ 1/54
ณ สโมสร ทบ. วิภาวดี  เมื่อ 24 มีนาคม 2554