ร้อยใจเป็นหนึ่ง
ทำงานอย่างมีศักดิ์ศรี
 
คลิ๊กดูสถานภาพการชำระเงินบำรุ่งรุ่น
 

ขอแสดงความยินดีกับเพื่อน จปร.๒๖
ที่ได้รับโปรดเกล้าฯ พระราชทานยศและตำแหน่งสูงขึ้น

(ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ ๘ ก.ย.๕๗ ทั้งนี้ตั้งแต่ ๑ ต.ค.๕๗)

  ๑. เพื่อนที่ได้รับอัตราจอมพล
  ๑) พลเอก ไพบูลย์  คุ้มฉายา รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด
  ๒) พลเอก สมหมาย  เกาฏีระ เสนาธิการทหาร
  ๒. เพื่อนที่ได้รับยศสูงขึ้น
  เป็นพลเอก  
  ๑) พลเอก อดุลยเดช  อินทะพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณกลาโหม
  ๒) พลเอก เด่นดวง  ทิมวัฒนา ที่ปรึกษาพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
  ๓) พลเอก กิตติ์ คิ้มวงษ์ษา ที่ปรึกษาพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
  ๔) พลเอก บรรเจิด  เทียนทองดี ที่ปรึกษาพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
  ๕) พลเอก เสรี  วงศ์ประจิตร ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
  ๖) พลเอก นครินทร์  นาคอาทิตย์ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
  ๗) พลเอก ณัฐติพล  กนกโชติ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
  ๘) พลเอก วลิต  โรจนภักดี รองเสนาธิการทหาร
  ๙) พลเอก วิสิษฐ  แจ้งประจักษ์ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย
  ๑๐) พลเอก รวมพล  มีชูอรรถ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย
  ๑๑) พลเอก พนา  ถนอมสิงห์ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย
  ๑๒) พลเอก วสุ  เฟื่องสำรวจ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย
  ๑๓) พลเอก อรรถนพ  ศิริศักดิ์ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย
  ๑๔) พลเอก วินัย  ยวดยิ่ง ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย
  ๑๕) พลเอก ปรีชา  จันทร์โอชา ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก
  ๑๖) พลเอก ฉัตรเฉลิม  เฉลิมสุข เสนาธิการทหารบก
  ๑๗) พลเอก อนันตพร  กาญจนรัตน์ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก
  ๑๘) พลเอก สุชาติ  หนองบัว ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก
  ๑๙) พลเอก ชวลิต  ชุนประสาน ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก
  ๒๐) พลเอก นันทพล  จำรัสโรมรัน ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก
  ๒๑) พลเอก ชนะทัพ  อินทามระ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก
  ๒๒) พลเอก ประสงค์  บุตรขวัญ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก
  ๒๓) พลเอก ดิฐฐ์ภพ  ไก่แก้ว ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก
  ๒๔) พลเอก ธนา  วิทยวิโรจน์ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก
  เป็นพลโท  
  ๑) พลโท อดุลย์ศักดิ์  บุญวัฒนะกุล ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาระบบราชการกลาโหม
  ๒) พลโท สมยศ  แก้วศรีปราชญ์ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
  ๓) พลโท ศุภจิตร  ศุภมานพ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
  ๔) พลโท ทศพร  ศิลปาจารย์ ที่ปรึกษากองบัญชาการกองทัพไทย
  ๕) พลโท ชัยฤทธิ์  ขวัญสอน ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย
  ๖) พลโท ก้องเกียรติ  พลขันธ์ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย
  ๗) พลโท สุพจน์  สุวรรณเตมีย์ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย
  ๘) พลโท ประพัฒน์  เอกโพธิ์ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย
  ๙) พล.ท.ธรรมนูญ ทรัพย์สำรวม ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย
  ๑๐) พลโท วรเทพ  บุญอริยะ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย
  ๑๑) พลโท ไพโรจน์  รวยลาภ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย
  ๑๒) พลโท บัณฑวิทย์  โรจนวิภาต ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย
  ๑๓) พลโท วุฒินันท์  เพ็ชรขาวเขียว ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย
  ๑๔) พลโท ธีรวุธ  พุ่มศฤงฆาร ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย
  ๑๕) พลโท วิวรรธน์  สุชาติ รองเสนาธิการทหารบก
  ๑๖) พลโท ปราการ  ชลยุทธ แม่ทัพภาคที่ ๔
  ๑๗) พลโท อาชาไนย  ศรีสุข แม่ทัพน้อยที่ ๒
  ๑๘) พลโท เกษม  ธนาภรณ์ แม่ทัพน้อยที่ ๓
  ๑๙) พลโท กฤษฎา  อารีรัชชกุล เจ้ากรมยุทธศึกษาทหารบก
  ๒๐) พลโท ไชยพร  รัตแพทย์ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก
  ๒๑) พลโท สุเทพ  ปริยเอกสุต ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก
  ๒๒) พลโท ทวีชัย  กฤษชีวิน ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก
  ๒๓) พลโท อภิชัย  หงส์ทอง ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก
  ๒๔) พลโท อำนาจ  รัตนภานพ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก
  ๒๕) พลโท สมชาย  ฤกษ์พิชัย ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก
  ๒๖) พลโท ชัยยุทธ  พร้อมสุข ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก
  ๒๗) พลโท ศิริศักดิ์  เทศนา ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก
  ๒๘) พลโท สุรไกร  จัตุมาศ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก
  ๒๙) พลโท ชัยกร  ประเสริฐสุข ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก
  ๓๐) พลโท วุฒิ  แสงจักร ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก
  ๓๑) พลโท สิทธิ  จันทร์สมบูรณ์ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก
  ๓๒) พลโท เลอชัย  มาลีเลิศ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก
  ๓๓) พลโท นุ  โชติสันต์ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก
  ๓๔) พลโท บวรรัตน์  ขจรเนติยุทธ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก
  ๓๕) พลโท วิภพ  กิวานนท์ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก
  ๓๖) พลโท เกรียงไกร  ชัยชุมพร ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก
  ๓๗) พลโท ชัย  พรจิรกานต์ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก
  ๓๘) พลโท พรเทพ  พัชราพันธุ์ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก
  เป็นพลตรี  
  ๑) พลตรี วีรพันธ์  มณีพงษ์ ผู้ชำนาญการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
  ๒) พลตรี ณัฐพร  ฉายทองคำ ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการกองทัพไทย
  ๓) พลตรี ชัยสิทธิ์  ศรีอำไพ ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการกองทัพไทย
  ๔) พลตรี อรุณนิวัช  ช้างใหญ่ เสนาธิการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
  ๕) พลตรี สุวภัทร  ยี่โถขาว เจ้ากรมการขนส่งทหารบก
  ๖) พลตรี สรชัช  วรปัญญา ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาหลักนิยมและยุทธศาสตร์
กรมยุทธศึกษาทหารบก
  ๗) พลตรี วิทูล  บัณฑิตย์ ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก
  ๘) พลตรี วิชา  สิงหสุรศักดิ์ ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก
  ๙) พลตรี อภิวัฒน์  สุขใจ  ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก
  ๑๐) พลตรี ประทีป  ถวิลทรัพย์ ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก
  ๑๑) พลตรี กฤษณ์  มรกตพรรณ ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก
  ๑๒) พลตรี บรรหาร  พัทมุข ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก
  ๑๓) พลตรี สมชาย  สินธนัง ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก
  ๑๔) พลตรี อัตถเดช  มาถนอม ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก
  ๓. เพื่อนที่ปรับเปลี่ยนตำแหน่ง (ยศเดิม)
  ๑) พลเอก ชำนิ  รักเรือง ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
  ๒) พลเอก วิเชียร  ศิริสุนทร ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดำริและความมั่นคง
  ๓) พลโท สุวโรจน์  ทิพย์มงคล เจ้ากรมการเงินกลาโหม
  ๔) พลโท ยุทธนา  กล้าการยุทธ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
  ๕) พลโท ศุภกร  สงวนชาติศรไกร รองเสนาธิการทหารบก
  ๖) พลโท สาธิต  พิธรัตน์ แม่ทัพภาคที่ ๓
  ๗) พลโท ทลวงรณ  วรชาติ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน
  ๘) พลตรี เดชา  เดชะชาติ รองเจ้ากรมยุทธศึกษาทหารบก
  ๙) พลตรี วิบูล  ขยันกิจ ผู้บัญชาการศูนย์ต่อสู้ป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบก
  ๑๐) พลตรี วรทัต  สุพัฒนานนท์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๒๓
  ๑๑) พลตรี ธนกร  จงอุตส่าห์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๒๔
  ๑๒) พลตรี บรรณวัฒน์  มาโกมล เจ้ากรมสวัสดิการทหารบก
     
   
   
  คลิ๊กเพื่อดูรายละเอียด
     
     
  คลิ๊กเพื่อชมภาพ  
   
   
  คลิ๊กเพื่อชมภาพบรรยากาศงาน
     
     
  คลิ๊กเพื่อชมภาพ  
     
  คลิ๊กดูภาพทั้งหมด  
     
 
คลิ๊กเพื่อชมภาพงาน
 
     
     
 
คลิ๊กเพื่อชมภาพ
 
     
  คลิ๊กเพื่อชมภาพบรรยากาศงาน  
     
  คลิ๊กดูรายละเอียดผู้ให้การสนับสนุน  
     
  คลิ๊กเพื่อชมวีดีทัศน์  
 
     
   
     
   
  คลิ๊กเพื่อชมภาพบรรยากาศ
     
     
 
คลิ๊กเพื่อชมภาพบรรยากาศ
 
     
     
 
คลิ๊กเพื่อชมภาพบรรยากาศ
 
     
     
 
คลิ๊กดูบรรยากาศงาน
 
     
     
  คลิ๊กเพื่อชมภาพบรรยากาศงาน  
   
  1.ด.ญ.กฤตพร ชัยชุมพร อายุ ๖ ขวบ ๑๐ เดือน(เกิด ๒๙ พ.ย.๒๕๔๗)
   คนนี้คณะกรรมการกำลังพิจารณาว่า...น่าจะได้รางวัลบู้บี้ ไปครองนะครับ!!!
2.ด.ญ.พิชชากร ชัยชุมพร อายุ ๕ เดือน (เกิด ๒๔ ม.ค ๒๕๕๔)
   คนนี้ต้องถือเป็นสมาชิกวิสามัญ จปร.26 รายล่าสุด
   
  พี่น้อยฝากประกาศมาว่า...แน่จริงช่วยทำลายสถิติหน่อยนะครับ...ฮา!!


ระเบียบสมาชิก จปร.26 ว่าด้วยการดำเนินงานของรุ่น พ.ศ.2554
เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2554 ที่ผ่านมา ที่ประชุมคณะกรรมการรุ่น จปร.26
มีมติเห็นชอบให้ใช้ระเบียบสมาชิก จปร.26 ว่าด้วยการดำเนินงานของรุ่น พ.ศ.2554
เป็นแนวทางการดำเนินงานของรุ่นเราแล้วนะครับ
และถึงแม้ว่าระเบียบนี้จะยังไม่สามารถ มีรายละเอียดครอบคลุมได้ครบทุกเรื่อง
แต่ที่ประชุมเห็นว่าน่าจะเพียงพอให้พวกเราใช้ยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติ
ในช่วงเวลานี้ไปก่อนและหากพบข้อบกพร่องหรือต้องการแก้ไขเพิ่มเติมอย่างไร
ในอนาคต เราค่อยพิจารณาดำเนินการปรับปรุงกันต่อไป

ดูรายละเอียดระเบียบสมาชิก จปร.26 ว่าด้วยการดำเนินงานของรุ่น พ.ศ.2554 คลิ๊กได้เลย

   
   
  คลิ๊กเพื่อดูรายงาน
   
  คลิ๊กเพื่อชมภาพ

เพลง เอกอุดมพระราชปณิธาน


ประพันธ์คำร้องโดย : พลตรี พิจิตร  ขจรกล่ำ
ทำนอง / เรียบเรียง ฯ  : ร้อยเอก สุระชัย  ถวิลไพร ขับร้อง : นักร้อง กองดุริยางค์ทหารบก
อำนวยการผลิตโดย : พันเอก กฤษดา  สาริกา ผู้บังคับกองดุริยางค์ทหารบก
คลิ๊กเพื่อดูเนื้อร้อง
 
คลิ๊กเพื่อฟังเพลง
   
  คลิ๊กเพื่อชมภาพ
   
  คลิ๊กเพื่อชมภาพ   คลิ๊กเพื่อชมวีดีทัศน์
   
  คลิ๊กเพื่อดูรายละเอียด
   
  คลิ๊กเพื่อชมภาพ