ร้อยใจเป็นหนึ่ง
ทำงานอย่างมีศักดิ์ศรี
   
   
  คลิ๊กเพื่อดูรายละเอียด
     
     
  คลิ๊กเพื่อชมภาพ  
คลิ๊กดูสถานภาพการชำระเงินบำรุ่งรุ่น

ขอแสดงความยินดีกับเพื่อน จปร.๒๖
ที่ได้รับโปรดเกล้าฯ พระราชทานยศและตำแหน่งสูงขึ้น

(ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ ๓๑ มี.ค.๕๗)

  ๑. เพื่อนที่ได้รับยศสูงขึ้น
  เป็นพลเอก  
  ๑) พลเอก สุรจิตต์ วิจารณ์ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย
  เป็นพลโท  
  ๑) พลโท เสรี วงศ์ประจิตร์ ผู้ช่วยหัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำรัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงกลาโหม
  ๒) พลโท วสันต์ สุริยมงคล ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย
  ๓) พลโท สถาพร สีมาสุรรักษ์ เจ้ากรมการทหารช่าง
  ๔) พลโท เยาวดนัย ภู่เจริญยศ ที่ปรึกษากองทัพบก
  ๕) พลโท สนทัต อินทรตั้ง ที่ปรึกษากองทัพบก
  ๖) พลโท วรารัตน์ กาฬบุตร ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก
  เป็นพลตรี  
  ๑) พลตรี ณัฐ จิตต์แจ้ง ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการกองทัพไทย
  ๒) พลตรี วุฒินันท์ เพ็ชรขาวเขียว ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการกองทัพไทย
  ๓) พลตรี องอาจ ชวาลวิวัฒน์ ผู้ชำนาญการกองทัพบก
  ๔) พลตรี ธนเศรษฐ์ ว่องโชติกุล ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก
  ๕) พลตรี กิตติ อาจสัญจร ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก
  ๖) พลตรี ภัทรพล ชลานุเคราะห์ ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก
  ๒. เพื่อนที่ปรับเปลี่ยนตำแหน่ง (ยศเดิม)
  ๑) พลเอก วิเชียร ศิริสุนทร ที่ปรึกษาพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย
  ๒) พลตรี ทศพร ศิลปาจารย์ รองเจ้ากรมการสื่อสารทหาร
  ๓) พลโท วลิต โรจนภักดี แม่ทัพภาคที่ ๔
  ๔) พลตรี อาชาไนย ศรีสุข รองแม่ทัพภาคที่ ๒
  ๕) พลตรี สุเทพ ปริยเอกสุต รองเจ้ากรมการทหารช่าง
  ๖) พลตรี ชาติชายพัฎฐ์ สุคนธสิงห์ รองเจ้ากรมสรรพาวุธทหารบก
     

ขอแสดงความยินดีกับเพื่อน จปร.๒๖
ที่ได้รับโปรดเกล้าฯ พระราชทานยศสูงขึ้น

(ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องพระราชทานยศทหารเป็นกรณีพิเศษ ลงวันที่ ๑๙ มี.ค.๕๗)

  ๑. เพื่อนที่ได้รับยศสูงขึ้น
  เป็นพลเอก  
  ๑) พลเอก วิโรจน์  กัณหะกาญจนะ  
  เป็นพลตรี  
  ๑) พลตรี กานต์ รื่นบรรเทิง  
  ๒) พลตรี ไกรฤกษ์ ก้องเกียรติกุล  
  ๓) พลตรี กฤตย์ มหิทธิบุรินทร์  
     
   
   
  คลิ๊กเพื่อชมภาพบรรยากาศงาน
     
     
  คลิ๊กเพื่อชมภาพ  
     
  คลิ๊กดูภาพทั้งหมด  
     
 
คลิ๊กเพื่อชมภาพงาน
 
     
     
 
คลิ๊กเพื่อชมภาพ
 
     
  คลิ๊กเพื่อชมภาพบรรยากาศงาน  
     
  คลิ๊กดูรายละเอียดผู้ให้การสนับสนุน  
     
  คลิ๊กเพื่อชมวีดีทัศน์  
 
     
   
     
   
  คลิ๊กเพื่อชมภาพบรรยากาศ
     
     
 
คลิ๊กเพื่อชมภาพบรรยากาศ
 
     
     
 
คลิ๊กเพื่อชมภาพบรรยากาศ
 
     
     
 
คลิ๊กดูบรรยากาศงาน
 
     
     
  คลิ๊กเพื่อชมภาพบรรยากาศงาน  
   
  1.ด.ญ.กฤตพร ชัยชุมพร อายุ ๖ ขวบ ๑๐ เดือน(เกิด ๒๙ พ.ย.๒๕๔๗)
   คนนี้คณะกรรมการกำลังพิจารณาว่า...น่าจะได้รางวัลบู้บี้ ไปครองนะครับ!!!
2.ด.ญ.พิชชากร ชัยชุมพร อายุ ๕ เดือน (เกิด ๒๔ ม.ค ๒๕๕๔)
   คนนี้ต้องถือเป็นสมาชิกวิสามัญ จปร.26 รายล่าสุด
   
  พี่น้อยฝากประกาศมาว่า...แน่จริงช่วยทำลายสถิติหน่อยนะครับ...ฮา!!


ระเบียบสมาชิก จปร.26 ว่าด้วยการดำเนินงานของรุ่น พ.ศ.2554
เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2554 ที่ผ่านมา ที่ประชุมคณะกรรมการรุ่น จปร.26
มีมติเห็นชอบให้ใช้ระเบียบสมาชิก จปร.26 ว่าด้วยการดำเนินงานของรุ่น พ.ศ.2554
เป็นแนวทางการดำเนินงานของรุ่นเราแล้วนะครับ
และถึงแม้ว่าระเบียบนี้จะยังไม่สามารถ มีรายละเอียดครอบคลุมได้ครบทุกเรื่อง
แต่ที่ประชุมเห็นว่าน่าจะเพียงพอให้พวกเราใช้ยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติ
ในช่วงเวลานี้ไปก่อนและหากพบข้อบกพร่องหรือต้องการแก้ไขเพิ่มเติมอย่างไร
ในอนาคต เราค่อยพิจารณาดำเนินการปรับปรุงกันต่อไป

ดูรายละเอียดระเบียบสมาชิก จปร.26 ว่าด้วยการดำเนินงานของรุ่น พ.ศ.2554 คลิ๊กได้เลย

   
   
  คลิ๊กเพื่อดูรายงาน
   
  คลิ๊กเพื่อชมภาพ

เพลง เอกอุดมพระราชปณิธาน


ประพันธ์คำร้องโดย : พลตรี พิจิตร  ขจรกล่ำ
ทำนอง / เรียบเรียง ฯ  : ร้อยเอก สุระชัย  ถวิลไพร ขับร้อง : นักร้อง กองดุริยางค์ทหารบก
อำนวยการผลิตโดย : พันเอก กฤษดา  สาริกา ผู้บังคับกองดุริยางค์ทหารบก
คลิ๊กเพื่อดูเนื้อร้อง
 
คลิ๊กเพื่อฟังเพลง
   
  คลิ๊กเพื่อชมภาพ
   
  คลิ๊กเพื่อชมภาพ   คลิ๊กเพื่อชมวีดีทัศน์
   
  คลิ๊กเพื่อดูรายละเอียด
   
  คลิ๊กเพื่อชมภาพ