ภาพโดย ช่างภาพ จปร.26
จุดถ่ายภาพ
ภาพโดย ช่างภาพ ยบ.ทหาร
บรรยากาศภายในงาน