ร้อยใจเป็นหนึ่ง
ทำงานอย่างมีศักดิ์ศรี
 
 
 
ทำเนียบสมาชิก จปร.26
ลำดับ ยศ ชื่อ (ชื่อเล่น)
ชื่อเดิม
นามสกุล
นามสกุลเดิม
ตำแหน่ง
1 พล.ท.กรยุทธ (น้อย)
   ประลองยุทธ
วัฒนวรางกูร รองหัวหน้าคณะนายทหารฝ่ายเสนาธิการ
ประจำผู้บังคับบัญชา
2 พล.ต.กฤตย์ (หมู) มหิทธิบุรินทร์ ข้าราชการบำนาญ
3 พล.ท.กฤตัชญ์ (ป้อม)
  สุเมธ
สรวมศิริ ข้าราชการบำนาญ
4 พล.ท.กฤติเดช (อู๊ด)
   สินชัย
ภูมิเรศทศสุนทร
  ภูมิเรศสุนทร
ข้าราชการบำนาญ
5 พล.ท.กฤษฎา (แฉะ) อารีรัชชกุล เจ้ากรมยุทธศึกษาทหารบก
6 พล.ต.กฤษณ์ (ปุ๋ง) มรกตพรรณ ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก
7 พล.อ.กฤษพงศ์ (เอ็ด) แก้วจินดา ข้าราชการบำนาญ
8 พล.ท.ก้องเกียรติ (ต๋อย) พลขันธ์ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย
9 พล.อ.กันตภณ (วิทย์)
  วรวิทย์
ปทุมลังการ์ เสธ.รอ.
10 พล.ต.กัลย์สรรค์ (ปู่)
   นพดล
จันทรเสน ข้าราชการบำนาญ
11 พล.ต.กานต์ (โย)
  โยธิน
รื่นบรรเทิง ข้าราชการบำนาญ
12 พล.ต.การุณ (อี๊ด) ขุนสูงเนิน ผู้บังคับการจังหวัดทหารบกตาก
13 พล.อ.กิตติ์ (นู)
  ธนู
คิ้มวงษ์ษา ที่ปรึกษาพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
14 พล.ต.กิตติ (อ้อ) อาจสัญจร ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก
15 พล.ต.กีรติพงศ์ (เจี๊ยบ)
   จีรยุทธ
เดชวงศ์สุทัศน์
  วงศ์สุทัศน์
ผทค.สป.
16 พล.ท.เกรียงไกร (น้อย) ชัยชุมพร ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก
17 พล.ท.เกษม (ตุ่ม) ธนาภรณ์ แม่ทัพน้อยที่ 3 (มทน.3)
18 พ.อ.โกวิทย์   สุดใจ ประจำ บก.ทท.
19 พล.ต.ไกรฤกษ์ (ตู่) ก้องเกียรติกุล ข้าราชการบำนาญ
20 พ.ท.คชาชีพ (หน่อย)
   ทศพร
บุญศิริ ข้าราชการบำนาญ
21 พล.ต.จรัญ (ยักษ์) สารสิทธิ์ ผทค.สป.
22 พล.อ.จิตตสักก์ (ติ๋ว)
  สมจิตร
เจริญสมบัติ ข้าราชการบำนาญ
23 พล.ต.จุลเดช (หยาด)
   หยาด
จิตถวิล ข้าราชการบำนาญ
24 พล.ต.จุลพจน์ (ปาน) อิทธะรงค์ ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการกองทัพไทย
ชรก.สน.ฝสธ.ประจำ รมว.กห.
25 พล.อ.ฉัตรเฉลิม (เบี้ยว) เฉลิมสุข เสนาธิการทหารบก
26 พ.อ.ชนะเดช (ตั๋น) ประหารข้าศึก นอกราชการ
27 พล.อ.ชนะทัพ (เอ๋)
  อุปถัมภ์
อินทามระ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก
28 พล.อ.ชนินทร์ (ต่อ) จันทรโชติ ข้าราชการบำนาญ
29 พล.ต.ชรินทร์ (มอญ) อุนรัตน์ ข้าราชการบำนาญ
30 พ.อ.ชลิต (อ่อน) แย้มจินดา นปก.ยศ.ทบ.ชรก.วทบ.
31 พล.ต.ชวลิต (แดง) เรียนแจ้ง ผทค.ทบ.
32 พล.อ.ชวลิต (ติ่ง) ชุนประสาน ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก
33 พล.ท.ชัยกร (ป่อง)
 นคร
ประเสริฐสุข ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก
34 พล.ต.ชัยกรณ์ (หน่อง)
  โอภาส
นิลเจริญ ผทค.บก.ทท.
35 พล.ต.ชัยชนะ (เล็ก) บุญประสิทธิ์ ข้าราชการบำนาญ
36 พ.อ.ชัยยศ   อุ่นเรือน นปก.สลก.ทบ.ชรก. คณะทำงานกีฬา ทบ.
37 พล.ท.ชัยยุทธ (แดง) พร้อมสุข สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
38 พล.ท.ชัยฤทธิ์ (นิด) ขวัญสอน ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย
39 พล.ต.ชัยวัฒน์ (เตี้ย) จำรัส ผู้บัญชาการวิทยาลัยการทัพบก
40 พล.ต.ชัยสิทธิ์   ศรีอำไพ ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการกองทัพไทย
ชรก.ยบ.ทหาร
41 พล.ต.ชาตรี   เศรษฐกร ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก/หัวหน้าศูนย์ข่าวยาเสพติด
กองทัพภาคที่ 3 (ศขย.ทภ.3)
42 พล.ท.ชาตอุดม (ตั๋น) ติตถะสิริ รองเสนาธิการทหารบก/กรรมการผู้อำนวยการใหญ่
สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก
43 พล.ต.ชาติชายพัฏฐ์ (แหม่ม)
  ชาติชาย
สุคนธสิงห์ รองเจ้ากรมสรรพาวุธทหารบก
44 พล.อ.ชายศักดิ์ (ต้อ) โสมกุล ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
45 พล.อ.ชำนิ (อ้าย) รักเรือง ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
46 พล.ต.ชูนล (ต้อ)
  ชูชาติ
หาสารีสร
  หาสารี
ผู้ช่วยหัวหน้าคณะนายทหารฝ่ายเสนาธิการ
ประจำผู้บังคับบัญชา
47 พล.ต.เชาวเลข (เลข) ชยันตร์สุภาพ
 ตันสุน
ผู้ชำนาญการกองทัพบก ชรก.ททบ.
48 พล.ท.ไชยพร (อุ๋ย) รัตแพทย์ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก
49 พล.ท.ฐิตินันท์ (โหน่ง) ธัญญสิริ นอกราชการ
50 พ.ต.ท.ฐิติพล (อ้น)
  ปริญญา
อ้นหาด สว.ฝอ.ภ.จว.ชัยภูมิ
51 พ.อ.ณรงค์ชัย (ตุ้ม) กิ่งเกตุ ข้าราชการบำนาญ
52 พล.ต.ณรงค์ศักดิ์ (น้องนาง) ศรีพิกุล ข้าราชการบำนาญ
53 พล.ต.ณัฐ (แม็ก)
  สุรจิตร
จิตต์แจ้ง ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการกองทัพไทย
54 พล.อ.ณัฐติพล (ปุ๊)
  ประกิต
กนกโชติ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
55 พล.ต.ณัฐพร (ยักษ์)
  อรรถพร
ฉายทองคำ ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการกองทัพไทย
56 พล.ท.ดนัยพัฒน์ (ต้อม) เกษมนิรันดร์ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก / ช่วยราชการ สำนักงานที่ปรึกษาโครงการพัฒนาตามพระราชดำริ สำนักราชเลขาธิการ
57 พล.อ.ดรัณ (ตุ๋ย)
 อำนวย
ยุทธวงษ์สุข ข้าราชการบำนาญ
58 พล.อ.ดิฐฐ์ภพ (ไก่)
 สุรพงษ์
ไก่แก้ว ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก
59 พล.ท.ชัย (คิว)
 ดิเรก
พรจิรกานต์
  พรมบาง
ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก
60 พล.ต.เดชา (เด) เดชะชาติ รองเจ้ากรมยุทธศึกษาทหารบก
61 พล.อ.เด่นดวง (ไก่) ทิมวัฒนา ที่ปรึกษาพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
62 พล.อ.ทรงพล (ซ้ง) ไพนุพงศ์ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
63 พล.ต.ทรงศักดิ์ (ตุ้ม) สหสมโชค ผทค.ทบ.
64 พล.ท.ทลวงรณ (หลวง) วรชาติ
 เศรษฐสุวรรณ
ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน
65 พล.ท.ทวีชัย (ต้อย) กฤษชีวิน ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก
66 พล.ต.ทวีวัฒน์ (ตั้ม) บูรณสิงห์ ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก
67 พล.ท.ทศพร (อ้วน) ศิลปาจารย์ ที่ปรึกษากองบัญชาการกองทัพไทย
68 พล.ต.ทศพล (สุ่ม) คำสุพรหม ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก
69 พล.ต.ทิวะพร (ตุ้ม) ชะนะพะเนาว์ ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก
70 พล.ต.ธนกร (แดง)
 สมเกียรติ
จงอุตส่าห์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๒๔
71 พล.ต.ธนดล (หรัด) สุรารักษ์ รองเจ้ากรมการทหารช่าง
72 พล.ต.ธนเศรษฐ์ (โหน่ง) ว่องโชติกุล ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก
73 พล.อ.ธนา (อ๋อย) วิทยวิโรจน์ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก
74 พล.ต.ธนาคาร (แบงค์) เกิดในมงคล ผอ.สตน.ทบ.
75 พล.ท.ธรรมนูญ (โอ๋) ทรัพย์สำรวม ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย
76 พล.ท.ธีรวุธ (จี๊ด) พุ่มศฤงฆาร ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย
77 พล.ต.ธีระ (ปั๋ง) กรใหม่ ผทค.ทบ.
78 พล.ท.ธีระพงศ์ (ออด) อุไรเลิศ ที่ปรึกษาสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
79 พล.อ.นครินทร์ (แมว) นาคอาทิตย์ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
80 พล.ต.นพดล (หยัม) สร้อยสยัมภู ผทค.บก.ทท.
81 พล.ต.นพรัตน์ (แป้น) แป้นแก้ว ข้าราชการบำนาญ
82 พล.ต.นพวงศ์ (เชฟ) สุรวิชัย รองแม่ทัพภาคที่ 4
83 พล.อ.นันทพล (หมี) จำรัสโรมรัน ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก
84 พ.อ.นันทวงศ์ (บุ้ง) โชคถาวร รศ.สกศ.รร.จปร.
85 พ.อ.นิพนธ์ (นุต) ดิษฐขัมภะ ข้าราชการบำนาญ
86 พ.อ.นิรุช (เป๊ปซี่) รมยเวศม์ นปก.ศบบ.
87 พล.อ.นิวัตร (หลี) มีนะโยธิน ข้าราชการบำนาญ
88 พล.ท.นิวัติชัย (ชุ่ย) ถนอมธรรม ข้าราชการบำนาญ
89 พล.ท.นุ โชติสันต์ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก
90 คุณบรรจงฤทธิ์ (ต้อ) คงพันธ์ นอกราชการ
91 พล.อ.บรรเจิด (เจิด) เทียนทองดี ที่ปรึกษาพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
92 พล.ต.บรรณวัฒน์ (อั๋น) มาโกมล เจ้ากรมสวัสดิการทหารบก
93 ร.อ.บรรพต (อุ้ย) บูรณะธนิต นอกราชการ
94 พล.ต.บรรหาร (หาร) พัทมุข ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก
95 พล.ท.บวรรัตน์ (เป๊าะ) ขจรเนติยุทธ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก
96 พล.ต.บวรรัตน์ (อี๊ด) ไมตรีประศาสน์ ผทค.ทบ.
97 พล.ต.บัญชา (ขน) พงษ์สวัสดิ์ ข้าราชการบำนาญ
98 พล.ท.บัณฑวิทย์ (แตน)
 ต่อเกียรติ
โรจนวิภาต ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย
99 พล.ต.บุญชัย (โต) เนาวภูต ข้าราชการบำนาญ
100 พล.ท.บุญธรรม (เหลง) เชยชื่นกลิ่น ข้าราชการบำนาญ
101 ร.อ.บุญเยี่ยม ปั่นมณี ข้าราชการบำนาญ
102 พล.ต.บุญเลิศ (หนุ่ม) ทัดรอง ข้าราชการบำนาญ
103 พ.อ.ปฎิญญา (อ้วน) ลีลาศเจริญ รอง ผอ.รมน.จว.ต.ก.
104 พล.ท.ประจักษ์ (แหบ) สาตราวาหะ ข้าราชการบำนาญ
105 พล.ต.ประดิษฐ์ (เด๋อ) อ่อนพุ่ม ผทค.ทบ.
106 พล.ต.ประทีป ถวิลทรัพย์ ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก
107 พล.ท.ประพัฒน์ (เพ่) เอกโพธิ์ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย
108 พล.อ.ประสงค์ (เปี๊ยก) บุตรขวัญ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก
109 พล.ต.มล.ประสบโชค เกษมสันต์ ผทค.ทบ.ชรก.ฝกร.ศปก.ทบ.
110 พ.อ.ประเสริฐ (เสริฐ) ชูแสง กรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร กรรมการ/
ประธานกรรมการบริหาร บรรษัทประกันสินเชื่อ
อุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)
111 พล.ท.ปราการ (ตี๋) ชลยุทธ แม่ทัพภาคที่ 4
112 พล.อ.ปรีชา (ติ๊ก) จันทร์โอชา ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก
113 คุณปัญญา เกตุตระกูล นอกราชการ
114 พล.ต.ปาลิต (เหม่อ) จุลกะ ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก
115 พ.อ.ปิยะพงษ์ (ปอง) ปูรณโชติ รอง ผบ.รร.พธ.พธ.ทบ.
116 พ.อ.พงษ์ศักดิ์ (ปื๊ด) คงคางาม ข้าราชการบำนาญ /ผู้จัดการทั่วไปสายป้องกัน
การสูญเสีย บริษัท โฮมโปร จำกัด
117 คุณพณเอกไทอิน (หน่อย นาซา)
  ทวี
ธงครุฑพงศา
  แนวบัวผัน
 
118 พล.อ.พนา (โอ่ง) ถนอมสิงห์ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย
119 พล.ท.พรเทพ พัชราพันธุ์ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก
120 พล.ท.พัฒนพงศ์ (ต้อย) องอาจอิทธิชัย ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย
121 พล.ต.พิจิตร (ดิ่ง) ขจรกล่ำ ผทค.ทบ.
122 พล.อ.พิชาติ (ชาติ) เขม้นจันทร์ ข้าราชการบำนาญ
123 พล.ท.พิชิต (หมี) พินิตตานนท์ ผทค.พิเศษ บก.ทท.
124 พล.ต.พิเชฐ สุขพงศ์พิสิฐ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 31
125 พล.ต.พิพัฒน์ (เหรียญ) เหรียญบุบผา ผทค.บก.ทท.ชรก.นทพ.
126 พ.อ.พิริช (อู้ด) ชูแกล้ว นปก.มทบ.14 ชรก. บชร.1
127 พล.อ.พิสุทธิ์ (เปา) เปาอินทร์ ข้าราชการบำนาญ
128 พ.อ.พีระพงษ์ (หน่อย) เจริญดี นปก.ประจำ มทบ.21
129 พล.ต.เพิ่มพงษ์ ณ พัทลุง ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก
130 พล.อ.ไพบูลย์ (ต๊อก) คุ้มฉายา รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด
131 พล.ท.ไพโรจน์ (อ๊อด) รวยลาภ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย
132 พ.อ.ภคิน (ปุ๋ย)
  ภูมิรัตน์
ธเปียสวน
  เปียสวน
นปก.สลก.ทบ.
133 พ.อ.ภัทรเดช (การ)
   วรการ
แก้วบริสุทธิ์ นปก. มทบ.42
134 พล.ต.ภัทรพล (อ๊อด)
   จำรัส
ชลานุเคราะห์ ข้าราชการบำนาญ
135 พ.อ.มนตรี (ตรี) สุดยินดี นปก.ทบ.ชรก.หน.สง. รอง จก.ยศ.ทบ. (2)
136 พล.ต.มนัสวีร์ (นัด)
  มนัส
ครามานนท์ ข้าราชการบำนาญ
137 พ.อ.มหพนธ์ (เสี่ยว)
  อนุพนธ์
จุลบาท ข้าราชการบำนาญ
138 พล.ต.ยรรยง (จุ้ย) หงษ์จุ้ย ข้าราชการบำนาญ
139 พล.ต.ยศธชาติ (คิด)
  สมคิด
พูลเพิ่ม ข้าราชการบำนาญ
140 พ.อ.ยศพล (น้อย) มีพรหม น.สื่อสาร ประจำ สส.
141 พล.ท.ยุทธนา (ติ๊ก)
  สิโรจน์
กล้าการยุทธ
  ชูศักดิ์
ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
142 พล.ท.เยาวดนัย (แจ้) ภู่เจริญยศ ที่ปรึกษากองทัพบก
143 พล.ต.รณรงค์ (เล็ก) โคตรดำรงค์ ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก
144 พล.อ.รวมพล (ป่อง) มีชูอรรถ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย
145 ร.ต.ท.เรืองศักดิ์ (แตง) แตงเกษม นอกราชการ
146 พล.ต.เรืองศักดิ์ (เปี๊ยก) สว่างแจ้ง นายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บังคับบัญชา
สำนักงานผู้บังคับบัญชากองทัพบก
147 พล.ท.เลอชัย (แอ๊ะ) มาลีเลิศ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก
148 พล.ต.วชิระ (อ๊อด) เกียรตินันทน์ รองผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติ
149 พล.ต.วชิราวิโรจน์ (อู๊ด) นาควิโรจน์ ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก
150 พล.ต.วรการ (อ้อ) พันธุมาตย์ หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยฯ
151 พล.ต.วรทัต (เต่า)
  นิรัตน์ชัย
สุพัฒนานนท์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๒๓
152 พล.ท.วรเทพ (เมฆ) บุญอริยะ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย
ชรก.ศปร.บก.ทท.
153 พ.ต.อ.วรพล (บู่) มะกล่ำทอง รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดมหาสารคาม
154 พ.ต.อ.วรศักดิ์ (โต) นิ่มแย้ม ผกก.สภอ.ค้อวัง จ.ยะโสธร
155 พล.ท.วรารัตน์ (ก๊อง) กาฬบุตร ข้าราชการบำนาญ
156 พล.อ.วลิต (อู๊ด) โรจนภักดี รองเสนาธิการทหาร
157 พล.ท.วสันต์ (แดง) สุริยมงคล ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย
158 พล.อ.วสุ (ตู๋) เฟื่องสำรวจ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย
159 ร.อ.วสุธัช (เชน)
  สมชาย
กรวิภาสเรือง นอกราชการ
160 พล.ท.วันชัย (หมู) เทียนเกษม ข้าราชการบำนาญ
161 พล.ต.วิชัยพร (อ้อย) ศกุนะสิงห์ ข้าราชการบำนาญ
162 พล.ต.วิชา (แก่) สิงหสุรศักดิ์ ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก
163 พล.อ.วิเชียร (เชียร) ศิริสุนทร ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่อง
มาจากพระราชดำริและความมั่นคง
164 พล.ต.วิทูล (ทูล) บัณฑิตย์ ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก
165 พล.อ.วินัย (นัย) ยวดยิ่ง ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย
166 พล.อ.วินัย (เจอรี่) สร้างสุขดี ข้าราชการบำนาญ
167 พล.ท.วินัย (เสม) เสมสวัสดิ์ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย
168 พล.ต.วิบูล (ยุ้ย) ขยันกิจ ผู้บัญชาการศูนย์ต่อสู้ป้องกันภัยทางอากาศ
กองทัพบก
169 พล.ท.วิภพ (ณุ) วิษณุ กิวานนท์ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก
170 พล.อ.วิโรจน์ (ติ๊ด) กัณหะกาญจนะ ข้าราชการบำนาญ
171 พล.ท.วิวรรธน์ (อ้วน) สุชาติ รองเสนาธิการทหารบก
172 พล.อ.วิสิษฐ แจ้งประจักษ์ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย
สน.รอง ผบ.ทสส.(4)
173 พล.ต.วีรนันท์ (ต๋อง) ทองสุก ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก
174 พล.ต.วีรพันธ์ (ปุ๊) มณีพงษ์ ผู้ชำนาญการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
175 พ.อ.วีระศักดิ์ (แก่) แก้วเพชรพันธ์ โคตรรวีระ ข้าราชการบำนาญ
176 พล.ท.วุฒิ (วุฒิ) แสงจักร ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก
177 พ.อ.วุฒิเกรียง (ต๋อง) ธระเสนา ฝสธ.ประจำ ผบช. ชรก.รร.สธ.ทบ.
178 คุณวุฒิชัย (ต้อม) อรรถศาสตร์ศรี เจ้าของกิจการร้านอาหาร
179 พล.ท.วุฒินันท์ (ทิ้ว) เพ็ชรขาวเขียว ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย
180 พล.ต.ศรายุธ รังษี ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33
181 พล.ต.ศรีศักดิ์ (น้อย) เลิศล้ำ ข้าราชการบำนาญ
182 พล.ต.ศัลยพงศ์
  พนมวัน
เปลี่ยนมณี ผทค.สป.
183 พล.ต.ศรัญย์พงษ์ (ตุ๋ม)
  ศิริวิทย์
เจริญวงษ์ ข้าราชการบำนาญ
184 พล.ท.ศิริศักดิ์ (อู๊ด) เทศนา ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก
185 พล.ท.ศุภกร (อ๊อด) สงวนชาติศรไกร รองเสนาธิการทหารบก
186 พล.ท.ศุภจิตร (อ๊อด) ศุภมานพ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
187 พล.ต.ศุภรงค์ (อ้วน)
   ฤทธิรงค์
ระลึกมูล ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก
188 พล.ต.ศุภสิทธิ์ (ตุ๊)
  โฆษิต
งามเอก ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก
189 พล.ท.สถาพร (ป้อม) สีมาสุรรักษ์ เจ้ากรมการทหารช่าง
190 พล.ท.สนทัต (เจี๊ยบ)
  ธีระพงศ์
อินทรตั้ง ที่ปรึกษากองทัพบก
191 พล.ต.สมชัย (ปื๊ด) เครือวิทย์ ข้าราชการบำนาญ/ประกอบธุรกิจส่วนตัว
192 พ.ต.สมชาย (มอ) มัธยมจันทร์ นอกราชการ
193 พล.ท.สมชาย (บาก) ฤกษ์พิชัย ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก
194 พล.ต.สมชาย (เหน่ง) สินธนัง ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก
195 พ.อ.หรรษยศ (ต้อย)
  สนทรรศ
จันทศิริพัฒน์
  จันทร์ศิริ
รอง ผบ.จทบ.ร.อ.
196 พล.อ.สมพงศ์ มุกดาสกุล ข้าราชการบำนาญ
197 พล.ต.สมยศ (ขุน) ขุนชำนิ ข้าราชการบำนาญ
198 พล.ท.สมยศ แก้วศรีปราชญ์ ผทค.พิเศษ สป.
199 พล.อ.สมหมาย (เต้) เกาฏีระ เสนาธิการทหาร
200 พล.ต.สรชัช (แดง)
  ประมาณ
วรปัญญา ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาหลักนิยมและยุทธศาสตร์
กรมยุทธศึกษาทหารบก
201 พล.ต.สรานุวัตร (ตุ่น) ประดิษฐพงษ์ ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการกองทัพไทย
202 คุณสันหธัตษ์ (อู๊ด)
  ดิษฐพล
บุญธรรม วิศวกรชลประทาน 7 วช.  (กรมชลประทาน)
203 พล.ท.สัมพันธ์ (พัน)
  สินพันธ์
ศรีราชบัวผัน
   สวนรื่นรมย์
ข้าราชการบำนาญ
204 พล.ท.สาธิต (แม็ก) พิธรัตน์ แม่ทัพภาคที่ 3
205 พ.อ.สานิต (นิ่ม) ปัญจมะวัต นปก.สลก.ทบ.
206 คุณสามารถ (เจี๊ยบ) ม้ายอุเทศ ประกอบธุรกิจส่วนตัว
207 พล.ต.สิทธิ์ (น้อย) แป้นกลาง ข้าราชการบำนาญ
208 พล.ต.สิทธิ (ตุ๋ย) ปิยะสนธิ รอง ผอ.รมน.จว.สุพรรณบุรี
209 พล.ท.สิทธิ (ต้อ) จันทร์สมบูรณ์ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก
210 พล.ต.สิทธิพร (แมน) ศรีสุขโข ผู้ชำนาญการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
ชรก.สน.ฝสธ.ประจำ รมว.กห.
211 พล.ท.สิริศักดิ์ (ไก่) วรเจริญ เจ้ากรมพลาธิการทหารบก
212 พล.อ.สุชาติ (ชาติ) หนองบัว ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก
213 พล.ท.สุเทพ ปริยเอกสุต ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก
214 พล.ท.สุพจน์ (พจน์) สุวรรณเตมีย์ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย
215 พล.ต.สุพัฒน์ ภูตินาถ ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการกองทัพไทย
216 พล.ท.สุรไกร (หม่อง)
  สุรชัย
จัตุมาศ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก
217 พล.อ.สุรจิตต์ (ลอย) วิจารณ์ ข้าราชการบำนาญ
218 พล.อ.สุรพงษ์ (ปุย) สุวรรณอัตถ์ รองเสนาธิการทหาร
219 พล.ต.สุรพล (อูฐ) วันเพ็ญ เสนาธิการหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน
220 พล.อ.สุรศักดิ์ (ไก่) ศรีศักดิ์ ที่ปรึกษาพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
221 พล.ท.สุระพันธุ์ (บัว) อินทรบัวศรี ข้าราชการบำนาญ
222 พล.อ.สุริยัณห์ (เปิ้น) ป้อมเปิ้น ข้าราชการบำนาญ
223 พล.ต.สุวภัทร (ผอม)
  พรเลิศ
ยี่โถขาว เจ้ากรมการขนส่งทหารบก
224 พล.ท.สุวโรจน์ (ติ๊ก)
  สุภัทร
ทิพย์มงคล เจ้ากรมการเงินกลาโหม
225 พล.อ.เสรี วงศ์ประจิตร ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
226 พ.อ.โสภณ (ต้อย) จันทร์เปรม รอง ผบ.มทบ.24
227 พล.ต.โสภณ หอยสังข์ ข้าราชการบำนาญ
228 พล.ต.องอาจ (เบิ้ม) ชวาลวิวัฒน์ ผู้ชำนาญการกองทัพบก
229 พล.อ.อดุลยเดช (ชาย) อินทะพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณกลาโหม
230 พล.ท.อดุลย์ศักดิ์ (เบิ้ม) บุญวัฒนะกุล ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาระบบราชการกลาโหม
231 พล.อ.อนันตพร (โย่ง) กาญจนรัตน์ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก
232 พล.อ.อภิกิตต์ (เป็ด) ศรีกังวาล ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
233 พล.ท.อภิชัย (เปี๊ยก) หงษ์ทอง ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก
234 พล.ต.อภิชาต (ตุ๋ย) บูรณดิลก ข้าราชการบำนาญ
235 พล.ต.อภิไธย (ต๋อย) สว่างภพ ข้าราชการบำนาญ
236 พ.อ.อภินันท์ สุวรรณสมพงษ์ ข้าราชการบำนาญ
237 พล.ต.อภิวัฒน์ (อู๊ด) สุขใจ ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก
238 พล.อ.อรรถนพ ศิริศักดิ์ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย
239 พล.ต.อรุณนิวัช (ช้าง) ช้างใหญ่ เสนาธิการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
240 พล.ต.อัคร (ทิพ)
  ปริญญา
ทิพโรจน์ ผทค.ทบ.
241 พล.ต.อัตถเดช (อัต) มาถนอม ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก
242 พล.ท.อาชาไนย (ม้า) ศรีสุข แม่ทัพน้อยที่ ๒
243 พ.อ.อาทิตย์ (แดง) สายสรรพมงคล นปก.มทบ.23
244 พล.ต.อาทิตย์ (อุ๋ย) วัฒนะบุตร ผู้ชำนาญการกองทัพบก
245 พ.อ.อาวุธ (แมน) คลายสูตร วศ.ทบ. ประจำแผนกเตรียมการ รร.วศ.ทบ.
246 พล.ต.อำนาจ (เก๋า) จันทราสินธุ์ ข้าราชการบำนาญ
247 พล.ท.อำนาจ (ตุ้ย) รัตนภานพ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก
248 พ.ต.อ.อำนาจ (ต้อย) นิลวิไล พนง.สอบสวนคดีพิเศษ ผู้เชี่ยวชาญ (9)  กรมสอบสวนคดีพิเศษ
249 พ.อ.อุกฤษฏ์ (ดอก) สุวรรณบุปผา ข้าราชการบำนาญ
250 พล.ต.เอกพล (แก่)
  นที
บุญมาก ข้าราชการบำนาญ
251 พล.ต.เอนก (หนุ่ย) ศิริสุวรรณ ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก
252 พล.ต.หญิงกิติมา (ปลา) ธรรมรักษ์ ข้าราชการบำนาญ
ครอบครัว พ.อ.ฐิติพันธ์ (ประทีป)  ธรรมรักษ์
253 คุณชมนาด (เจี๊ยบ) เล็กพูนเกิด ลูกสาว   พ.อ.ธีรัช   เล็กพูนเกิด
254 คุณดารินทร์   พัฒกลับ ครอบครัว   พ.อ.สิทธิชัย   พัฒกลับ
255 คุณธฤดี (ตุ๊ก) สมเพราะ พนักงานรัฐวิสาหกิจ  องค์การเภสัชกรรม
ครอบครัว  พ.อ.ธนบดี   สมเพราะ
256 พ.ท.หญิงปริยานุช   เรืองศรี ภรรยา พล.ต.ตะวัน  เรืองศรี
257 คุณรุ่งรัตน์ (แหม่ม) ชูศักดิ์ ครอบครัว      พล.ต.จะเด็ด  ชูศักดิ์
258 คุณเรณู   วงษ์สวรรค์ ครอบครัว     พ.อ.วินัย   วงษ์สวรรค์
259 คุณวรญา   นพจินดา ครอบครัว     คุณวีรนัฐ   นพจินดา
260 พ.อ.หญิงอ้อยทิพย์ (อ้อย) กระบวนยุทธ ภรรยา พล.ต.วิพัฒน์  กระบวนยุทธ