ร้อยใจเป็นหนึ่ง
ทำงานอย่างมีศักดิ์ศรี
 
 
สถานภาพการชำระเงิน "จปร.26 เพื่อนช่วยเพื่อน"
ลำดับ ยศ/ชื่อ
การชำระเงิน "จปร.26 เพื่อนช่วยเพื่อน"
ปี 58 ปี 59 ปี 60 ปี 61 ปี 62 ปี 63 ปี 64 ปี 65 ปี 66 ปี 67
1  พล.ท.กรยุทธ  วัฒนวรางกูร100010001000
2  พล.ต.กฤตย์  มหิทธิบุรินทร์10001000
3  พล.ท.กฤตัชญ์  สรวมศิริ1000100010001000
4  พล.ท.กฤติเดช  ภูมิเรศทศสุนทร100010001000
5  พล.อ.กฤษฎา  อารีรัชชกุล10001000100010001000
6  พล.อ.กฤษพงศ์  แก้วจินดา10001000
7  พล.อ.ก้องเกียรติ  พลขันธ์1000100010001000
8  พล.อ.กันตภณ  ปทุมลังการ์1000100010001000
9  พล.ต.กัลย์สรรค์  จันทรเสน10001000100010001000
10  พล.ต.กานต์  รื่นบรรเทิง100010001000
11  พล.ท.การุณ  ขุนสูงเนิน1000100010001000
12  พล.อ.กิตติ์  คิ้มวงษ์ษา10001000100010001000
13  พล.ต.กิตติ  อาจสัญจร100010001000
14  พล.ท.กีรติพงศ์  เดชวงศ์สุทัศน์1000
15  พล.ท.เกรียงไกร  ชัยชุมพร100010001000
16  พล.อ.เกษม  ธนาภรณ์1000100010001000
17  พ.อ.โกวิทย์  สุดใจ
18  พล.ต.ไกรฤกษ์  ก้องเกียรติกุล
19  พ.อ.คชาชีพ  บุญศิริ
20  พล.ท.คุณพัฒน์  ภูตินาถ10001000100010001000
21  พล.ต.จรัญ  สารสิทธิ์10001000
22  พล.อ.จิตตสักก์  เจริญสมบัติ10001000
23  พล.ต.จุลเดช  จิตถวิล
24  พล.อ.จุลพจน์  อิทธะรงค์1000100010001000
25  พล.อ.ฉัตรเฉลิม  เฉลิมสุข1000100010001000
26  พ.อ.ชนะเดช  ประหารข้าศึก
27  พล.อ.ชนะทัพ  อินทามระ10001000100010001000100010001000
28  พล.อ.ชนินทร์  จันทรโชติ1000
29  พล.ต.ชรินทร์  อุนรัตน์100010001000
30  พล.ต.ชลิต  แย้มจินดา10001000100010001000
31  พล.อ.ชวลิต  ชุนประสาน10001000100010001000100010001000
32  พล.ต.ชวลิต  เรียนแจ้ง
33  พล.ท.ชัย  พรมบาง10001000100010001000
34  พล.อ.ชัยกร  ประเสริฐสุข10001000100010001000
35  พล.ท.ชัยกรณ์  นิลเจริญ10001000100010001000
36  พล.ต.ชัยชนะ  บุญประสิทธิ์100010001000
37  พล.ท.ชัยยศ  อุ่นเรือน10001000100010001000
38  พล.ท.ชัยยุทธ  พร้อมสุข100010001000
39  พล.ท.ชัยฤทธิ์  ขวัญสอน1000
40  พล.อ.ชัยวัฒน์  จำรัส10001000100010001000
41  พล.ต.ชัยสิทธิ์  ศรีอำไพ10001000
42  พล.ต.ชาตรี  เศรษฐกร
43  พล.อ.ชาตอุดม  ติตถะสิริ100010001000100010001000
44  พล.อ.ชาติชายพัฏฐ์  สุคนธสิงห์1000100010001000
45  พล.อ.ชายศักดิ์  โสมกุล10001000
46  พล.อ.ชำนิ  รักเรือง10001000100010001000
47  พล.ท.ชูนล  หาสารีสร100010001000
48  พล.ต.เชาวเลข  ชยันตร์สุภาพ10001000100010001000
49  พล.อ.ไชยพร  รัตแพทย์1000100010001000100010001000100010002000
50  พล.อ.ฐิตินันท์  ธัญญสิริ10001000
51  พ.ต.ท.ฐิติพล  อ้นหาด1000100010001000100010001000
52  พ.อ.ณรงค์ชัย  กิ่งเกตุ10001000100010001000
53  พล.ต.ณรงค์ศักดิ์  ศรีพิกุล100010001000
54  พล.ท.ณัฐ  จิตต์แจ้ง
55  พล.อ.ณัฐติพล  กนกโชติ10001000100010001000
56  พล.ต.ณัฐพร  ฉายทองคำ10001000
57  พล.ท.ดนัยพัฒน์  เกษมนิรันดร์1000
58  พล.อ.ดรัณ  ยุทธวงษ์สุข100010001000
59  พล.อ.ดิฐฐ์ภพ  ไก่แก้ว100010001000
60  พล.อ.ดุลย์พิทักษ์  เหรียญบุบผา100010001000
61  พล.อ.เดชา  เดชะชาติ1000100010001000
62  พล.อ.เด่นดวง  ทิมวัฒนา10001000100010001000
63  พล.อ.ทรงพล  ไพนุพงศ์100010001000100010001000
64  พล.อ.ทรงศักดิ์  สหสมโชค1000100010001000
65  พล.อ.ทลวงรณ  วรชาติ1000100010001000
66  พล.ท.ทวีชัย  กฤษชีวิน10001000
67  พล.อ.ทวีวัฒน์  บูรณสิงห์10001000100010001000
68  พล.อ.ทศพร  ศิลปาจารย์1000100010001000
69  พล.ต.ทศพล  คำสุพรหม1000100010001000
70  พล.อ.ทิวะพร  ชะนะพะเนาว์10001000100010001000
71  พล.ท.ธนกร  จงอุตส่าห์1000100010001000
72  พล.อ.ธนดล  สุรารักษ์10001000100010001000
73  พล.ต.ธนเศรษฐ์  ว่องโชติกุล100010001000
74  พล.อ.ธนา  วิทยวิโรจน์1000100010001000
75  พล.อ.ธนาคาร  เกิดในมงคล100010001000
76  พล.ท.ธรรมนูญ  ทรัพย์สำรวม10001000100010001000
77  พล.ท.ธีรวุธ  พุ่มศฤงฆาร1000100010001000100010001000100010001000
78  พล.อ.ธีระ  กรใหม่10001000100010001000
79  พล.ท.ธีระพงศ์  อุไรเลิศ100010001000
80  พล.อ.นครินทร์  นาคอาทิตย์10001000100010001000
81  พล.อ.นพดล  สร้อยสยัมภู10001000100010001000
82  พล.ต.นพรัตน์  แป้นแก้ว100010001000
83  พล.อ.นพวงศ์  สุรวิชัย10001000100010001000
84  พล.อ.นันทพล  จำรัสโรมรัน10001000100010001000
85  พล.ต.ศ.นันทวงศ์  โชคถาวร1000100010001000
86  พล.ต.นิพนธ์  ดิษฐขัมภะ
87  พล.ต.นิรุช  รมยเวศม์100010001000
88  พล.อ.นิวัตร  มีนะโยธิน10001000100010001000100010001000
89  พล.อ.นิวัติชัย  ถนอมธรรม
90  พล.อ.นุ  โชติสันต์1000
91  คุณบรรจงฤทธิ์  คงพันธ์100010001000
92  พล.อ.บรรเจิด  เทียนทองดี100010001000
93  พล.อ.บรรณวัฒน์  มาโกมล10001000100010001000
94  ร.อ.บรรพต  บูรณะธนิต
ยกเว้น
95  พล.ต.บรรหาร  พัทมุข100010001000
96  พล.อ.บวรรัตน์  ขจรเนติยุทธ100010001000100010001000100010001000
97  พล.อ.บวรรัตน์  ไมตรีประศาสน์10001000100010001000
98  พล.ท.บัณฑวิทย์  โรจนวิภาต1000100010001000100010001000
99  พล.ต.บุญชัย  เนาวภูต10001000100010001000
100  พล.ท.บุญธรรม  เชยชื่นกลิ่น10001000100010001000
101  ร.อ.บุญเยี่ยม  ปั่นมณี
ยกเว้น
102  พล.ต.บุญเลิศ  ทัดรอง1000100010001000
103  พล.ต.ปฎิญญา  ลีลาศเจริญ100010001000
104  พล.ท.ประจักษ์  สาตราวาหะ1000100010001000
105  พล.ท.ประดิษฐ์  อ่อนพุ่ม1000100010001000
106  พล.ต.ประทีป  ถวิลทรัพย์10001000100010001000
107  พล.ท.ประพัฒน์  เอกโพธิ์10001000100010001000
108  พล.อ.ประสงค์  บุตรขวัญ10001000100010001000
109  พล.ท.มล.ประสบโชค  เกษมสันต์1000100010001000
110  พ.อ.ประเสริฐ  ชูแสง1000100010001000100010001000
111  พล.อ.ปราการ  ชลยุทธ1000100010001000
112  พล.อ.ปรีชา  จันทร์โอชา100010001000
113  คุณปัญญา  เกตุตระกูล10001000
114  พล.ต.ปาลิต  จุลกะ100010001000
115  พล.ท.ปิยะพงษ์  ปูรณโชติ10001000100010001000
116  พ.อ.พงษ์ศักดิ์  คงคางาม10001000100010001000
117  คุณพณเอกไทอิน  ธงครุฑพงศา1000100010001000
118  พล.อ.พนา  ถนอมสิงห์10001000100010001000
119  พล.ท.พรเทพ  พัชราพันธุ์
120  พล.อ.พัฒนพงศ์  องอาจอิทธิชัย1000100010001000
121  พล.ต.พิจิตร  ขจรกล่ำ
122  พล.อ.พิชาติ  เขม้นจันทร์10001000100010001000
123  พล.อ.พิชิต  พินิตตานนท์1000100010001000
124  พล.ท.พิเชฐ  สุขพงศ์พิสิฐ100010001000
125  พล.ต.พิริช  ชูแกล้ว10001000
126  พล.อ.พิสุทธิ์  เปาอินทร์1000100010001000
127  พล.ต.พีระพงษ์  เจริญดี100010001000100010001000
128  พล.อ.เพิ่มพงษ์  ณ พัทลุง1000100010001000
129  พล.อ.ไพบูลย์  คุ้มฉายา1000100010001000100010001000100010001000
130  พล.ท.ไพโรจน์  รวยลาภ10001000100010001000
131  พล.ต.ภคิน  ธเปียสวน100010001000100010001000
132  พล.ต.ภัทรเดช  แก้วบริสุทธิ์
133  พล.ต.ภัทรพล  ชลานุเคราะห์
134  พล.ต.มนตรี  สุดยินดี100010001000
135  พล.ต.มนัสวีร์  ครามานนท์1000100010001000
136  พ.อ.มหพนธ์  จุลบาท
137  พล.ต.ยรรยง  หงษ์จุ้ย10001000100010001000
138  พล.ต.ยศธชาติ  พูลเพิ่ม1000100010001000
139  พล.ต.ยศพล  มีพรหม100010001000
140  พล.อ.เยาวดนัย  ภู่เจริญยศ1000100010001000
141  พล.ต.รณรงค์  โคตรดำรงค์1000100010001000
142  พล.อ.รวมพล  มีชูอรรถ100010001000
143  ร.ต.ท.เรืองศักดิ์  แตงเกษม
144  พล.ท.เรืองศักดิ์  สว่างแจ้ง1000100010001000
145  พล.อ.เลอชัย  มาลีเลิศ10001000100010001000
146  พล.อ.วชิระ  เกียรตินันทน์10001000100010001000
147  พล.ต.วชิราวิโรจน์  นาควิโรจน์1000
148  พล.ต.วรการ  พันธุมาตย์1000100010001000
149  พล.ท.วรทัต  สุพัฒนานนท์1000100010001000
150  พล.ท.วรเทพ  บุญอริยะ10001000100010001000
151  พ.ต.อ.วรพล  มะกล่ำทอง1000
152  พ.ต.อ.วรศักดิ์  นิ่มแย้ม1000100010001000
153  พล.ท.วรารัตน์  กาฬบุตร1000
154  พล.อ.วลิต  โรจนภักดี100010001000100010001000
155  พล.อ.วสันต์  สุริยมงคล1000100010001000
156  พล.อ.วสุ  เฟื่องสำรวจ100010001000100010001000
157  ร.อ.วสุธัช  กรวิภาสเรือง1000
158  พล.อ.วันชัย  เทียนเกษม
159  พล.ต.วิชัยพร  ศกุนะสิงห์10001000
160  พล.ต.วิชา  สิงหสุรศักดิ์10001000100010001000
161  พล.อ.วิเชียร  ศิริสุนทร1000100010001000
162  พล.ต.วิทูล  บัณฑิตย์
163  พล.อ.วินัย  ยวดยิ่ง100010001000
164  พล.อ.วินัย  สร้างสุขดี1000
165  พล.อ.วินัย  เสมสวัสดิ์10001000100010001000
166  พล.ท.วิบูล  ขยันกิจ100010001000
167  พล.ท.วิภพ  กิวานนท์10001000100010001000
168  พล.อ.วิโรจน์  กัณหะกาญจนะ10001000100010001000
169  พล.อ.วิวรรธน์  สุชาติ100010001000100010001000
170  พล.อ.วิสิษฐ  แจ้งประจักษ์1000100010001000
171  พล.ต.วีรนันท์  ทองสุก100010001000
172  พล.ท.วีรพันธ์  มณีพงษ์10001000100010001000
173  พ.อ.วีระศักดิ์  แก้วเพชรพันธ์
174  พล.ท.วุฒิ  แสงจักร10001000100010001000
175  พ.อ.วุฒิเกรียง  ธระเสนา
176  คุณวุฒิชัย  อรรถศาสตร์ศรี100010001000
177  พล.ท.วุฒินันท์  เพ็ชรขาวเขียว100010001000
178  พล.ต.ศรัญย์พงษ์  เจริญวงษ์
179  พล.ท.ศรายุธ  รังษี1000100010001000
180  พล.ต.ศรีศักดิ์  เลิศล้ำ10001000100010001000
181  พล.ท.ศัลยพงศ์  เปลี่ยนมณี
182  พล.ท.ศิริศักดิ์  เทศนา100010001000
183  พล.อ.ศุภกร  สงวนชาติศรไกร10001000
184  พล.ท.ศุภจิตร  ศุภมานพ10001000100010001000
185  พล.ท.ศุภรงค์  ระลึกมูล10001000
186  พล.ต.ศุภสิทธิ์  งามเอก100010001000
187  พล.อ.สถาพร  สีมาสุรรักษ์10001000100010001000
188  พล.ท.สนทัต  อินทรตั้ง1000100010001000
189  พล.ต.สมชัย  เครือวิทย์1000100010001000
190  พล.ท.สมชาย  ฤกษ์พิชัย1000100010001000
191  พล.ต.สมชาย  สินธนัง10001000100010001000
192  พล.อ.สมพงศ์  มุกดาสกุล10001000
193  พล.ท.สมยศ  แก้วศรีปราชญ์1000100010001000
194  พล.ต.สมยศ  ขุนชำนิ10001000100010001000
195  พล.อ.สมหมาย  เกาฏีระ1000100010001000100010001000100010005000
196  พล.ท.สรชัช  วรปัญญา10001000
197  พล.ท.สรานุวัตร  ประดิษฐพงษ์10001000100010001000
198  คุณสันหธัตษ์  บุญธรรม100010001000
199  พล.ท.สัมพันธ์  ศรีราชบัวผัน100010001000
200  พล.อ.สาธิต  พิธรัตน์10001000100010001000
201  พล.ต.สานิต  ปัญจมะวัต1000100010001000
202  คุณสามารถ  ม้ายอุเทศ1000100010001000
203  พล.อ.สิทธิ  จันทร์สมบูรณ์10001000100010001000
204  พล.ท.สิทธิ  ปิยะสนธิ1000
205  พล.ต.สิทธิ์  แป้นกลาง1000
206  พล.ท.สิทธิพร  ศรีสุขโข1000100010001000100010001000
207  พล.อ.สิริศักดิ์  วรเจริญ
208  พล.อ.สิโรจน์  ชูศักดิ์1000100010001000100010001000100010001000
209  พล.อ.สุชาติ  หนองบัว1000100010001000100010001000100010005000
210  พล.ท.สุเทพ  ปริยเอกสุต100010001000
211  พล.ท.สุพจน์  สุวรรณเตมีย์10001000
212  พล.ท.สุรไกร  จัตุมาศ
213  พล.อ.สุรจิตต์  วิจารณ์1000100010001000
214  พล.อ.สุรพงษ์  สุวรรณอัตถ์1000100010001000100010001000100010001000
215  พล.ท.สุรพล  วันเพ็ญ100010001000
216  พล.อ.สุรศักดิ์  ศรีศักดิ์10001000
217  พล.ท.สุระพันธุ์  อินทรบัวศรี10001000100010001000
218  พล.อ.สุริยัณห์  ป้อมเปิ้น10001000100010001000
219  พล.ท.สุวภัทร  ยี่โถขาว100010001000100010001000
220  พล.อ.สุวโรจน์  ทิพย์มงคล10001000100010001000
221  พล.อ.เสรี  วงศ์ประจิตร10001000100010001000
222  พล.ต.โสภณ  จันทร์เปรม100010001000100010001000
223  พล.ต.โสภณ  หอยสังข์1000100010001000
224  พล.ต.หรรษยศ  จันทศิริพัฒน์1000100010001000
225  พล.ท.องอาจ  ชวาลวิวัฒน์1000100010001000
226  พล.อ.อดุลยเดช  อินทะพงษ์10001000
227  พล.อ.อดุลย์ศักดิ์  บุญวัฒนะกุล1000100010001000
228  พล.อ.อนันตพร  กาญจนรัตน์1000100010001000100010001000100010003000
229  พล.อ.อภิกิตต์  ศรีกังวาล10001000
230  พล.อ.อภิชัย  หงษ์ทอง100010001000
231  พล.ต.อภิชาต  บูรณดิลก
232  พล.ต.อภิไธย  สว่างภพ1000100010001000100010001000100010001200
233  พ.อ.อภินันท์  สุวรรณสมพงษ์
234  พล.ต.อภิวัฒน์  สุขใจ1000100010001000
235  พล.อ.อรรถนพ  ศิริศักดิ์1000100010001000
236  พล.อ.อรุณนิวัช  ช้างใหญ่1000
237  พล.ท.อัคร  ทิพโรจน์100010001000
238  พล.ต.อัตถเดช  มาถนอม1000100010001000
239  พล.อ.อาชาไนย  ศรีสุข1000100010001000
240  พล.ต.อาทิตย์  วัฒนะบุตร1000100010001000
241  พล.ท.อาทิตย์  สายสรรพมงคล100010001000
242  พ.อ.อาวุธ  คลายสูตร
243  พล.ต.อำนาจ  จันทราสินธุ์1000
244  พ.ต.อ.อำนาจ  นิลวิไล1000
245  พล.อ.อำนาจ  รัตนภานพ10001000100010001000
246  พล.ต.อุกฤษฏ์  สุวรรณบุปผา
ยกเว้น
247  พล.ต.เอกพล  บุญมาก10001000100010001000
248  พล.ท.เอนก  ศิริสุวรรณ1000100010001000
249  คุณเรณู  วงษ์สวรรค์1000